Behandelovereenkomst

BEHANDELOVEREENKOMST


Ondergetekende,Voornaam:……………………………………………Achternaam:…………………………………………….


Adres:………………………………………………….Postcode/Plaats:…………………………………….…


Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………


Email:………………………………………………………………………………………………………………


Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………...Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:


Natuurgeneeskundig consult.


De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee,waarop zij aangesproken kunnen worden.


Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.


De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.


Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.Aldus naar waarheid ingevuld te
………………………………………………                       d.d………………………………………………..
CAT Natuurgeneeskundig therapeut                                    Cliënt/Patiënt,……………………………………………….                             …………………………………………………….

Naam Natuurgeneeskundig therapeut : Sandra Haarhuis


RBCZ licentienr: 910872R


CAT: CM4309-01-01-21


Klacht en -Tuchtrecht nummer : 1304.1614


AGB zorgverlenersnummer : 90-048132


CBP- nummer : m1550741
•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de CAT regelgeving.


•De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de CAT Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.


•De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.


•De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheids- verzekering te hebben.


•Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.


•Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.


•Indien de hulpvrager tegen het advies in van de CAT Natuurgeneeskundig Therapeut de

overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de CAT Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de CAT Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.


•De CAT Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.


•Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant of per pin worden overgemaakt. De declaratienota wordt per email verzonden.


•Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de

beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.