Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING


Paramedisch natuurgeneeskundige praktijk Sansani  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Privacybeleid Paramedisch natuurgeneeskundige praktijk Sansani (verder genoemd Sansani)

Sansani is een bedrijf voor het uitvoeren van paramedisch natuurgeneeskundige diensten in Son en Breugel. Daarbij gebruik ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door mij zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat ik:


•vermeld voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerk;

•het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door mij geleverde diensten;

•alleen met uw toestemming uw gegevens verwerk wanneer uw toestemming vereist is;

•uw gegevens niet doorverkoop aan derden;

•uw gegevens niet doorgeef aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van mijn diensten of wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben;

•u de mogelijkheid geef om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.


Contactgegevens:

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.sansani.nl

Telefoon: 06 33846565   

Email: info@sansani.nl

   

Persoonsgegevens die ik verwerk

Sansani  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan  mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk via het intakeformulier:

NAW gegevens

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adres

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Beroep

- Burgerlijke staat

- Kinderen

- Polisnummer (nodig voor vergoeding)


Algemeen

- Huisarts

- Medicijngebruik

- Onder behandeling bij andere therapeut/arts

- Klachten/symptomen

- Medisch verleden/familiaire aandoeningen

- Voedselinfectie/-vergiftiging gehad

- Reactie op vaccinaties

- Bekend met allergieën

- Roken?

- Gebeten door  teek?


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Sansani verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om diensten te factureren

- Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sansani neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar ikzelf tussen zit.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Sansani bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Sansani verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sansani en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sansani.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Sansani wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sansani neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sansani.nl


Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 juni 2018.